Δείτε τις φωτογραφίες
Οι πιο ευχάριστες και αξέχαστες στιγμές των εκθέσεων
των προηγούμενων ετών.
10η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου
2023
9η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου
2022
8η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου
2019
7η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου
2018